Industribranscher i Sverige

Idag finns det 1,2 miljoner företag i vårt land. De flesta av dessa, cirka 96 procent, är mindre företag där de anställda är maximalt tio stycken. Storföretagen utgör en väldigt liten andel av det totala antalet företag. Men de står ändå bakom 40 procent av näringslivets omsättning och förädlingsvärde.

Branscher

Under seklet som gått har den svenska strukturen vad gäller branscher förändrats en hel del. Tidigare dominerade skogsbruk, jordbruk och fiskeföretag. Men sedan dess har industriföretagen expanderat mycket.

Industriföretagen har expanderat mycket
Industriföretagen har expanderat mycket

Tjänstesektorn

Det är dock tjänstesektorn som är den mest dominerande. Där hittar man de flesta företagen, cirka 60 procent. Cirka en femtedel av dessa företag är numer inom skogsbruket, jordbruket och fisket. Fjorton procent finns inom industrin.

Industrin

Från 1900-talets mitt har den svenska industrin utvecklats kraftigt. Industrin står idag för ungefär en femtedel av landets BNP. Hur industriproduktionen utvecklas har betydande tyngd för hur Sveriges tillväxt och ekonomi utvecklas.

Finanskrisen 2008
Vid finanskrisen 2008 drabbades hela industrin

Finanskrisen 2008 drabbades hela industrin

Vid finanskrisen 2008 drabbades hela industrin. Det skedde ett kraftigt produktionsfall som inleddes hösten 2008, och den svenska industriproduktionen minskade med sjutton procent under 2008 och påföljande år. År 2010 kom produktionen att stiga igen och år 2011 var den på nästan samma nivå som före krisen. Finanskrisen hade en mer negativ inverkan på industrin än på tjänstesektorn. Industrin verkar på en internationell marknad och är därför mer utsatt för konkurrens. Industrin är också mer känslig för konjunkturen, jämfört med tjänstesektorn.

Den svenska industriproduktionen

Ser man till den svenska industriproduktionen så består den till mångt och mycket av insats- och investeringsvaror. Dessa inköp skjuts ofta på framtiden när det är lågkonjunktur.

Gruvindustrin är en av de branscher som har utvecklats mycket

Gruvindustrin i Sverige

Gruvindustrin är en av de branscher som har utvecklats mycket sedan år 2006. Produktionen ökade med nästan en femtedel mellan år 2006 och 2013. Det har skett en ständigt ökande efterfrågan på gruvprodukter och mineraler, vilket har gjort industrin som helhet mer lönsam. Det har möjliggjort prisökningar och expansion. Tekoindustrin har dock minskat sin produktionsvolym under längre tid. Under åren 2006 till 2009 fördubblades också produktionen i oljeindustrin.